Concessió administrativa de l’Alberg Ca la Jepa

15/04/2021

Concessió administrativa de l’Alberg Ca la Jepa

Per Acord de Ple, l’Ajuntament de Prat de Comte, en data 30 de març de 2021, adoptà l’acord d’aprovar i de sotmetre a informació pública durant un termini de 10 dies hàbils, el plec de clausules administratives i tècniques particulars de la concessió administrativa de l’Alberg Ca la Jepa. Dins d'aquest termini d'exposició pública es podran formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb l'art. 66.1. del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens Locals. Durant el termini d’informació públic, l’expedient podrà ser examinat a les oficines municipals, dins l'horari d'atenció al públic. En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva i no caldrà adoptar un acord exprés. A Prat de Comte, 30 de març de 2021. L’Alcalde en funcions Miquel Trilla