Relació de llocs de treball

La relació dels llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats.

En aquest enllaç al portal de transparència podeu consultar tota la relació de places de l'ajuntament.

Subscriure a