Concessió d'ús privatiu de l’Alberg “Ca la Jepa”

12/05/2021

Concessió d'ús privatiu de l’Alberg “Ca la Jepa”

Per Acord de Ple de data 30 de març de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu de l’Alberg “Ca la Jepa” de Prat de Comte, mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars.

Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules

Documents associats: