Noticies

12/05/2021
Per Acord de Ple de data 30 de març de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu de l’Alberg “Ca la Jepa” de Prat de Comte, mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’...
15/04/2021
Per Acord de Ple, l’Ajuntament de Prat de Comte, en data 30 de març de 2021, adoptà l’acord d’aprovar i de sotmetre a informació pública durant un termini de 10 dies hàbils, el plec de clausules administratives i tècniques particulars de la concessió administrativa de l’Alberg Ca la Jepa. Dins d'...
12/04/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte per " Actuació prevenció local d'incendis forestals", per import de 4.386,92€.

Pàgines